Thông báo số 2951/TBHĐKH ngày 08/12/2018 của Hội đồng khoa học Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về kết quả cuộc họp xét công nhận sáng kiến của CCVC Sở Ngoại vụ năm 2018
Đăng ngày 08-12-2018 08:41