Các địa phương có quan hệ hợp tác

  • Thành phố SAKAI Đăng ngày 09-10-2017 01:07
  • Đại học Công nghệ Queensland tổ chức các hoạt động quảng bá tại Đà Nẵng Đăng ngày 15-05-2013 23:27
  • Thành phố Houston (Hoa Kỳ) Đăng ngày 07-02-2013 23:26