Kết luận số 12: Những nội dung chính về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Đăng ngày 11-11-2021 07:22

Nhằm tiếp tục triển khai tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã xây dựng Infographic về nội dung quan trọng này.

Hiện có 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trở thành một bộ phận không tách rời của dân tộc và nguồn lực quan trọng của đất nước.

Kết luận số 12 đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính

Công tác đại đoàn kết toàn dân tộc với các giải pháp triển khai.

Các giải pháp nhằm hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại.

Các giải pháp nhằm phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn học dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Kết luận số 12.

Các giải pháp nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại hướng tới người Việt Nam ở nước ngoài.

Các giải pháp thúc đẩy cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn: Báo Thế giới & Việt Nam