Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 09-06-2021 08:42

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Ngoại vụ thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau: