Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao dừng chứng nhận lãnh sự trực tiếp con dấu, chữ ký của doanh nghiệp
Đăng ngày 26-01-2015 04:16
Thời gian qua, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các giấy tờ, tài liệu của công ty, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã thực hiện việc chứng nhận lãnh sự trực tiếp con dấu, chữ ký cho một số tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu. Ngày 05/01/2015, Cục Lãnh sự có thông báo: Trên cơ sở Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự, Cục Lãnh sự dừng tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự trực tiếp trên con dấu, chữ ký của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2015.

Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận lãnh sự giấy tờ, đề nghị tuân thủ theo các quy định sau:  các giấy tờ thương mại phải được chứng nhận tại Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam hoặc chi nhánh tại địa phương các giấy tờ thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật phải có xác nhận của cơ quan này các giấy tờ do doanh nghiệp tự ban hành cần được xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng kính thông báo.

Hồng Hạnh