Sở Ngoại vụ với chặng đường mười năm thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước
Đăng ngày 20-10-2020 09:06

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 lồng ghép tại Hội nghị Sơ kết công tác quý III. Suốt 10 năm qua, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Giám đốc đã lãnh, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) triển khai toàn diện công tác cải cách hành chính tại Sở và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực đối ngoại

Sở Ngoại vụ đã tham mưu ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật và biên tập thành tập sách với 97 đầu văn bản, 1.065 trang để CCVCLĐ có thể tham khảo, tra cứu phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn; chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 38 hội nghị, hội thảo, tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đối ngoại; đăng hơn 500 tin bài liên quan, các cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử trên chuyên mục Biển đảo của trang thông tin điện tử Sở.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sở Ngoại vụ nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân; lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của việc cung ứng các dịch vụ công. Trong 10 năm, Sở đã hủy bỏ, bãi bỏ 15 TTHC; ban hành mới 04 TTHC; sửa đổi, bổ sung 46 lượt TTHC qua 05 lần công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% TTHC thực hiện tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 52% TTHC thực hiện tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Công chức Bộ phận Một cửa hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xác định con người là nhân tố trung tâm

Việc nâng cao chất lượng, phát huy năng lực, sức sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức được Ban Giám đốc xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND thành phố các quy định về công tác tổ chức, cán bộ gồm: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ; Đề án vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ và Đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021; Quy định tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn và cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ.

10 năm qua, Sở đã cử 1.458 lượt (bình quân 145 lượt/năm) công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ. Trong đó, 18 công chức, viên chức được đào tạo sau đại học trong và ngoài nước từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn học bổng khác.

Đổi mới cơ chế tài chính công

Qua 06 lần rà soát, sửa đổi, bổ sung, Quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở khi triển khai đã giúp tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách. Ngoài ra, cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP tại cơ quan Sở; theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thực hiện hiệu quả.

Hiện đại hóa nền hành chính gắn liền với chính quyền điện tử

Với mục tiêu hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện với người dân, doanh nghiệp, Sở đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cơ quan; đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị. 100% CCVCLĐ được trang bị máy tính, thư điện tử công vụ; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan; sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành và các phần mềm chuyên môn khác. Việc hoàn thiện hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nổi bật là việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến để tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ tại nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở đã phát biểu tham luận về những định hướng của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, công tác cải cách hành chính sẽ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ người dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và những bước tiến toàn diện của thành phố.

Ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

Nhân dịp này, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng đã tuyên dương và khen thưởng cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020./.

Việt Ly

Các tin khác