Quy định mới về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam
Đăng ngày 28-07-2020 02:51

Ngày 08/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP (Nghị định) về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Nghị định này thay thế Nghị định 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/9/2020.

Nghị định nêu rõ các nguyên tắc quản lý, sử dụng viện trợ; các hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ; trình tự thủ tục và thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản viện trợ với tính chất khác nhau. Các quy định trong Nghị định này đã khắc phục những điểm bất cập của Nghị định 93/2009/NĐ-CP và phù hợp hơn với yêu cầu thực tế trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại hiện nay.

Nghị định ban hành sẽ giúp cho việc quản lý chặt chẽ, thống nhất và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án từ nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại.

Xem Nghị định 80/2020/NĐ-CP tại đây

Cẩm Tú