Thông báo về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2020
Đăng ngày 10-07-2020 08:02

Căn cứ Điều 2, Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, và Quyết định số 163/QĐ-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020,

Sau khi nhận được báo cáo kết quả điểm phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại năm 2020, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển như sau:

1. Kết quả điểm phỏng vấn và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020 (có danh sách kèm theo Phụ lục).

2. Mọi ý kiến thắc mắc về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Sau ngày 16/7/2020, Sở Ngoại vụ không giải quyết mọi ý kiến thắc mắc có liên quan.

Sở Ngoại vụ kính thông báo để các thí sinh tham dự phỏng vấn được biết và thực hiện.

Đính kèm Thông báo số 1234/TB-SNG ngày 10/7/2020 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2020

Các tin khác