Thông báo về tài liệu ôn tập với người dự xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại năm 2020
Đăng ngày 18-06-2020 01:29

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại thông báo danh mục tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại như sau:

Các tin khác