Thống nhất áp dụng quy định tại Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga năm 1998
Đăng ngày 12-02-2018 08:16
Ngày 30/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có Công văn số 699/UBND-STP đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thanh phố quan triệt thực hiện quy định tại Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga năm 1998, theo đó:

 

1. Giấy tờ do cơ quan tư pháp của Bên ký kết này lập hoặc chứng thực, có chữ ký của người có thẩm quyền và được đóng dấu chính thức, thì được tiếp nhận trên lãnh thổ của Bên ký kết kia mà không cần phải hợp pháp hóa. Quy định này cũng được áp dụng đối với bản dịch và bản trích lục giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực".

 

2. Gấy tờ được coi là chính thức trên lãnh thổ của Bên ký kết này cũng có giá trị chính thức trên lãnh thổ của bên ký kết kia.

 

3. Các qui định của Điều này được áp dụng đối với tất cả các trường hợp xuất trình các giấy tờ kể trên tại lãnh thổ của hai Bên ký kết".

 

Theo quy định trên, các giấy tờ được liệt kê trên sẽ được miễn hợp hóa khi xuất trình trên lãnh thổ của hai Bên ký kết. Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng kính thông báo để các cơ quan, cá nhân và tổ chức biết và thực hiện.  

 

Download Công văn số 699/UBND-STP

Hồng Hạnh