Kết nối Đà Nẵng với Châu Đại Dương
Đăng ngày 20-10-2021 01:44

Thành phố Đà Nẵng hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 04 địa phương thuộc Úc.

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Gold Coast

2020

Tăng cường và mở rộng mối quan hệ, hợp tác chiến lược giữa Đà Nẵng và Gold Coast trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, du lịch, thương mại và đầu tư, quản lý thiên tai, hàng hải, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo

Thành phố Newcastle

2001

Hữu nghị

Bang Queensland

2003

Hữu nghị

Bang Nam Úc

2016

- Hợp tác phát triển giáo dục qua nhiều hình thức: trao đổi tài liệu, chương trình, kinh nghiệm, …

- Giao lưu, trao đổi sinh viên, giảng viên