Kết nối Đà Nẵng với Châu Mỹ
Đăng ngày 20-10-2021 01:43

Thành phố Đà Nẵng hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 04 địa phương thuộc Châu Mỹ.

  • Hợp tác với các địa phương Hoa Kỳ

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Pittsburgh

2008

- Trên các lĩnh vực: Xúc tiến thương mại – đầu tư, Giáo dục – Đào tạo, từ thiện, Du lịch, Công nghệ thông tin, Y tế, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Thành phố Oakland

2007

- Trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, thể thao, sức khỏe

Thành phố Houston

2012 (Ý định thư)

Hữu nghị

 

  • Hợp tác với các địa phương Mehico

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Toluca

2016

  • Xúc tiến thương mại, đầu tư, liên doanh
  • Văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học và công nghệ
  • Bình đẳng giới, biến đổi khí hậu