Kết nối Đà Nẵng với Châu Phi
Đăng ngày 20-10-2021 01:41

Thành phố Đà Nẵng hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 02 địa phương thuộc Châu Mỹ.

  • Hợp tác với các địa phương Angola

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Benguela

2015

Hữu nghị

 

  • Hợp tác với các địa phương Maroc

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Tangier

2019

- Thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng như du lịch, giao thông vận tải và thương mại.