Thông báo về việc tuyển dụng công chức Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 14-02-2020 14:50

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của  UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tại sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020); Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, vị trí việc làm cần tuyển của Sở Ngoại vụ năm 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Đối tượng được quy định tại Khoản 1, Mục I của Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Mục I của Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020.

II. SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng công chức cần tuyển: 05 người.

2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn và vị trí việc làm cần tuyển: bảng nhu cầu và mô tả công việc của vị trí việc làm được thể hiện trong phụ lục kèm theo Thông báo này.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo Khoản 1, Mục IV của Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 14 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020 (sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h30, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Tại trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (Tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); đồng thời đăng tải trên website của Sở Ngoại vụ tại địa chỉ http://www.fad.danang.gov.vn và trên phần mềm quản lý văn bản điều hành Sở Ngoại vụ.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Ngoại vụ, số điện thoại 0236-3822174 (bà Phạm Thị Hồng Chuyên, chuyên viên Văn phòng Sở)./.

Download Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020

Download Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tại sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020

Download Thông báo số 277/TB-SNG ngày 14/02/2019 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức Sở Ngoại vụ năm 2020

Download mẫu phiếu đăng ký dự thi

Các tin khác