Thông báo về việc phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 14-08-2020 08:19

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân thuận lợi trong việc tra cứu, thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ kính thông báo chi tiết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ  (gọi tắt là Bộ thủ tục hành chính) gồm 21 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Danh mục các thủ tục hành chính

  1. Lĩnh vực công tác lãnh sự: 17 thủ tục;
  2. Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: 02 thủ tục;
  3. Lĩnh vực quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài: 02 thủ tục.

(Kèm theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

2. Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu

Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu và toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng được đăng tải và cập nhật tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố https://dichvucong.danang.gov.vn; tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Ngoại vụ https://fad.danang.gov.vn và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.  

3. Những điểm mới của Bộ thủ tục hành chính

a) Thủ tục trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:

- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng là cơ quan đầu mối lấy ý kiến, tổng hợp và có công văn tham mưu UBND thành phố. Các cơ quan quản lý lĩnh vực chuyên môn của hội nghị, hội thảo quốc tế có vai trò phối hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ và có công văn trả lời Sở Ngoại vụ trong vòng 5 ngày làm việc;

- Thay đổi Mẫu Đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và Báo cáo kết quả hội nghị hội thảo quốc tế;

- Đối tượng thực hiện thủ tục là các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND thành phố theo Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

b) Giảm thời gian giải quyết đối với 06 (sáu) thủ tục hành chính sau:

- Giảm 01 ngày làm việc (từ 07 ngày làm việc xuống 06 ngày làm việc) đối với 03 (ba) thủ tục hành chính:

+ Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng;

+ Thủ tục đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng;

+ Thủ tục đề nghị cấp công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập xuất cảnh cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL)  thành phố Đà Nẵng.

- Giảm 06 ngày làm việc (Từ 42 ngày làm việc xuống 36 ngày làm việc) đối với trường hợp cấp lại chứng minh thư bị mất có lý do chính đáng tại Thủ tục cấp mới chứng minh thư và thẻ tạm trú cho viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

- Giảm 02 ngày làm việc (Từ 11 ngày làm việc xuống 9 ngày làm việc) đối với trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên tại 02 (hai) thủ tục hành chính:

+ Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước;

+ Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao.

Đính kèm Thông báo số 1411/TB-SNG ngày 14 tháng 8 năm 2020 Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng./.