Kế hoạch 103-KH/TU ngày 06/11/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày 19-03-2020 01:58

Kế hoạch 103-KH/TU ngày 06/11/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng