THANH TRA SỞ
Đăng ngày 01-01-2010 09:51

I. Chức năng

1. Tham mưu thực hiện chức năng về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác pháp chế; công tác khen thưởng đối ngoại; ứng dụng khoa học - công nghệ và phong trào sáng kiến; văn hóa công sở; bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và một số công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

2. Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Ngoại vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

II. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và các văn bản mang tính chất chung về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố.

2. Tham mưu trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao Thanh tra Sở phụ trách.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao Thanh tra Sở phụ trách; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề chung và về lĩnh vực thuộc phạm vi được giao; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Thành ủy, UBND thành phố, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan theo quy định.

4. Tham mưu công tác thanh tra hành chính việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, phòng chuyên môn, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở.

7. Tham mưu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

8. Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Tổ chức để Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp công dân theo quy định.

10. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

11. Tham mưu công tác pháp chế theo quy định.

12. Tham mưu công tác khen thưởng đối ngoại

a) Tham mưu việc tiếp nhận và tặng huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng do nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng theo quy định.

b) Tham mưu việc tặng, xét tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp thành phố cho các tập thể, cá nhân nước ngoài có thành tích xuất sắc được thành phố công nhận theo quy định.

13. Tham mưu triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác văn hóa công sở; công tác bảo vệ môi trường; công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và phong trào sáng kiến, Thường trực Hội đồng xét duyệt sáng kiến.