PHÒNG LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Đăng ngày 01-01-2010 09:53

I. Chức năng

Tham mưu thực hiện chức năng quản lý hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhà nước trên địa bàn thành phố về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác thông tin đối ngoại; công tác phi chính phủ nước ngoài; công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và một số công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu trình Thành ủy và UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước do phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài phụ trách.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài phụ trách; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi được giao.

3. Tham mưu công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách đối với NVNONN có liên quan tới thành phố.

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ NVNONN và thân nhân NVNONN trong làm việc, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập tại thành phố.

c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến NVNONN và thân nhân NVNONN tại thành phố với UBND thành phố, Thành ủy và Bộ Ngoại giao theo quy định.

4. Tham mưu công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

a) Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại thành phố theo quy định.

b) Tham mưu thực hiện công tác bảo hộ công dân đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương.

c) Công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương. Kiểm tra, đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài và cho phép người nước ngoài vào làm việc tại thành phố theo sự ủy quyền của UBND thành phố.

d) Tham mưu trình UBND thành phố xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn thành phố sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

e) Công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).

g) Tham mưu trình UBND thành phố về việc thành lập và quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính cho các cơ quan lãnh sự nước ngoài, các đơn vị trực thuộc cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế có trụ sở, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

5. Tham mưu công tác biên giới lãnh thổ quốc gia

a) Tham mưu để Sở thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của UBND thành phố về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại thành phố theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biển tại địa phương.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

d) Tham mưu các vấn đề liên quan đến hỗ trợ hợp tác an ninh, quốc phòng, đón tiếp các đoàn tàu hải quân, cảnh sát biển các nước đến thăm và giao lưu hữu nghị tại thành phố Đà Nẵng.

6. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra); việc xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức thành phố; và các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương (đoàn vào).

b) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố theo phân công; làm đầu mối liên hệ Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo phân công; theo dõi, thống kê, tổng hợp các đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Thành ủy và UBND thành phố.

c) Chủ trì, phối hợp đón tiếp các đoàn vào thuộc lĩnh vực phụ trách. Thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương về việc lãnh đạo thành phố tiếp khách nước ngoài thuộc lĩnh vực phụ trách. Thống kê, tổng hợp các đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý của Thành ủy và UBND thành phố.

7. Tham mưu công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

a) Thực hiện quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo sự phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định kế hoạch, nội dung các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

8. Tham mưu công tác thông tin đối ngoại

a) Tham mưu để Sở thực hiện chức năng làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được Thành ủy và UBND thành phố phê duyệt.

b) Cung cấp thông tin của địa phương cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá địa phương ở nước ngoài.

c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo thành phố, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp quản lý, vận hành trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ.

9. Tham mưu công tác phi chính phủ nước ngoài

a) Tham mưu để Sở thực hiện chức năng làm cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương và làm đầu mối trong quan hệ giữa UBND thành phố với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tham mưu UBND thành phố cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

b) Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

d) Tham mưu để Sở thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của thành phố.

10. Tham mưu công tác nhân quyền

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai về công tác nhân quyền theo sự phân công của Ban Chỉ đạo nhân quyền thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp đón tiếp các đoàn vào liên quan đến lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

11. Thực hiện công tác biên phiên dịch liên quan đến lĩnh vực phụ trách.