Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 27-10-2021 02:20

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo danh mục tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức như sau:

I. Tài liệu ôn tập chung

1. Luật Viên chức năm 2010;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

3. Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Quyết định số 4285/QĐ-UB ngày 15/11/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng;

5. Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng;

6. Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (đối với thí sinh thi vào vị trí của Trung tâm Phục vụ đối ngoại);

7. Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (đối với thí sinh thi vào vị trí của Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế);

8. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

9. Thông tin chung về thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế-xã hội, công tác đối ngoại của thành phố Đà Nẵng. Tham khảo: Cổng Thông tin điện tử thành phố (https://danang.gov.vn/), Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ (https://fad.danang.gov.vn/), Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ đối ngoại (http://scedfa.com.vn/), Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế (https://icdc.danang.gov.vn/)...

II. Tài liệu ôn tập theo vị trí dự tuyển

* Vị trí dịch thuật, đào tạo tiếng Hàn Quốc

1. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (các điều, khoản liên quan đến biên phiên dịch trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài);

2. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (các điều, khoản liên quan đến biên phiên dịch trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài).

* Vị trí dịch thuật, đào tạo tiếng Trung Quốc

1. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (các điều, khoản liên quan đến biên phiên dịch trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài);

2. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (các điều, khoản liên quan đến biên phiên dịch trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài).

* Vị trí Hỗ trợ hợp tác quốc tế

1. Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020;

2. Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

* Vị trí Dịch vụ hợp tác quốc tế

1. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019;

2. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019.

* Vị trí Hành chính tổng hợp

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

3. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

* Vị trí dịch thuật, đào tạo tiếng Pháp

1. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (các điều, khoản liên quan đến biên phiên dịch trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài);

2. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (các điều, khoản liên quan đến biên phiên dịch trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài).

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021 thông báo để người dự xét tuyển được biết./.