Các địa phương có quan hệ hợp tác

  • Kết nối Đà Nẵng với Thế giới Đăng ngày 20-10-2021 01:50
  • Kết nối Đà Nẵng với Châu Á Đăng ngày 20-10-2021 01:48
  • Kết nối Đà Nẵng với Châu Âu Đăng ngày 20-10-2021 01:47
  • Kết nối Đà Nẵng với Châu Đại Dương Đăng ngày 20-10-2021 01:44
  • Kết nối Đà Nẵng với Châu Mỹ Đăng ngày 20-10-2021 01:43
  • Kết nối Đà Nẵng với Châu Phi Đăng ngày 20-10-2021 01:41
  • Thành phố SAKAI Đăng ngày 09-10-2017 01:07
  • Đại học Công nghệ Queensland tổ chức các hoạt động quảng bá tại Đà Nẵng Đăng ngày 15-05-2013 23:27
  • Thành phố Houston (Hoa Kỳ) Đăng ngày 07-02-2013 23:26