Hoạt động Sở Ngoại vụ

  • Chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Sở Ngoại vụ Đăng ngày 28-02-2017 08:02
  • Sở Ngoại vụ đạt Giải Nhất ý tưởng Cuộc thi “Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính” Đăng ngày 04-12-2016 02:35
  • Đà Nẵng hợp tác với Hàn Quốc nghiên cứu mô hình hợp tác xã và doanh nghiệp xã hội Đăng ngày 26-01-2015 16:47
  • Giới thiệu bài viết về Đà Nẵng trên tạp chí của tổ chức CityNet Đăng ngày 05-01-2015 16:48