Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 694/QĐ-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2019, Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) thông báo danh mục tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) như sau:

 

 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

 

1. Nội dung

 

Về quyền, nghĩa vụ của viên chức; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản).

 

2. Tài liệu ôn tập

 

- Từ Điều 11 đến Điều 17 và Điều 19 Luật Viên chức năm 2010;

 

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

 

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TT-BNV-BNG ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

- Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng;

 

- Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố về thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo -Nhật Bản;

 

- Quyết định số 156/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố ban hành Quy chế hoạt động Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản.

 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN THEO TỪNG VỊ TRÍ XÉT TUYỂN

 

1. Các vị trí xúc tiến đầu tư, thương mại; xúc tiến văn hóa, du lịch; xúc tiến xuất khẩu lao động; truyền thông và tổ chức sự kiện

 

a) Nội dung phỏng vấn

 

- Kiến thức về thành phố Đà Nẵng và về Nhật Bản; quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản; quan hệ hợp tác Đà Nẵng - Nhật Bản; kỹ năng xúc tiến quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực;

 

- Kiến thức liên quan đến các quy định trong lĩnh vực đối ngoại như ký kết thỏa thuận quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế; quản lý phóng viên báo chí nước ngoài; tiếp nhận các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức;

 

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, biên phiên dịch tiếng Anh (nếu có);

 

- Liên hệ thực tiễn hoặc xử lý tình huống.

 

b) Tài liệu ôn tập

 

- Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;

 

- Đề án tổng thể ngoại giao kinh tế của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 9609/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố;

 

- Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 29-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội nhập quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố;

 

- Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

2. Vị trí hành chính - tổng hợp

 

a) Nội dung phỏng vấn

 

Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; nguyên tắc, chế độ trách nhiệm; lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ công tác; việc tổ chức họp, hội nghị đơn vị.

 

b) Tài liệu ôn tập

 

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

 

- Quyết định số 16/QĐ-SNG ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Sở Ngoại vụ ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ;

 

- Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn.

 

3. Vị trí kế toán

 

a) Nội dung phỏng vấn

 

Công tác kế toán, bộ máy tổ chức kế toán, người làm kế toán; việc lập, chấp hành kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách Nhà nước.

 

b) Tài liệu ôn tập

 

- Luật Kế toán năm 2015;

 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

 

4. Vị trí văn thư - lưu trữ

 

a) Nội dung phỏng vấn

 

Quy định về xử lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ; quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

 

b) Tài liệu ôn tập

 

- Luật Lưu trữ năm 2011;

 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ;

 

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

 

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

 

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

 

- Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 8849/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố.

 

Trên đây là Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019. Hội đồng Xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) thông báo để người dự xét tuyển được biết./.

Cập nhật ngày: 25-09-2019
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019 Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Cơ hội ứng tuyển học bổng toàn phần Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2020-2022

Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản)
 
0 6 5 0 1 5 1 8