Thông báo số 2089/TB-HĐKH ngày 07/12/2020 của Hội đồng khoa học Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về kết quả cuộc họp xét công nhận sáng kiến của CCVC Sở Ngoại vụ năm 2020
Đăng ngày 09-12-2020 09:15