Thanh tra Sở
Đăng ngày 01-01-2010 09:51

I. CHỨC NĂNG

 - Thanh tra Sở là đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác pháp chế,  vì sự tiến bộ phụ nữ, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và một số công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Sở;

- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Ngoại vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố; nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao Thanh tra Sở phụ trách.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao Thanh tra Sở phụ trách đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi được giao; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Thành uỷ, UBND thành phố, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan theo quy định.

3. Thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, phòng chuyên môn, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ; việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến công tác ngoại vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND thành phố.

4. Tổ chức để Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Thanh tra thành phố, UBND thành phố, Bộ Ngoại giao về công tác thanh tra.

5. Thực hiện công tác pháp chế tại cơ quan theo quy định. Tham gia, góp ý dự thảo các phòng chuyên môn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động đối ngoại do cơ quan quản lý.

6. Triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

III. BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Biên chế hành chính, số lượng người làm việc được giao cho Thanh tra theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm của Sở Ngoại vụ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Đặng Thị Hoài Vân

Phó Chánh Thanh tra

vandth@danang.gov.vn

3.822188