Văn phòng Sở
Đăng ngày 15-07-2019 09:49

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ về bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch, đánh giá, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc; công tác cải cách hành chính; công tác kế hoạch- tổng hợp; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tài chính kế toán; văn thư- lưu trữ; hành chính quản trị; quy chế dân chủ cơ, dân vận; xây dựng cơ quan văn hoá và một số công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

II. NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở giao cho Văn phòng phụ trách.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản  quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở giao cho Văn phòng phụ trách đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi được giao; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Thành uỷ, UBND thành phố, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan theo quy định.

3. Trình UBND thành phố ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ; thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở; Quy chế hoạt động của Sở; mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền.

5. Phê duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các bộ phận cấu thành của tổ chức, đơn vị của Sở theo phân cấp.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ; quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, đánh giá, thay đổi chức danh nghề nghiệp và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ theo quy định và theo sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND thành phố.

7. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan Sở và ngành Ngoại vụ; Thường trực Hội đồng xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật.

8. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Cơ quan Sở và ngành Ngoại vụ; chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức thành phố liên quan đến lĩnh vực cơ quan quản lý.

9. Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Cơ quan Sở và ngành Ngoại vụ theo mục tiêu và nội dung được UBND thành phố phê duyệt; chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công việc thực hiện theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở.

10. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 05 năm, 10 năm, đột xuất của Sở; tổng hợp chương trình công tác năm, quý, tháng và tuần. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết, quý, tổng kết năm và thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc tại cuộc họp trên.

11. Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở; tổ chức điều phối các hoạt động của Sở và sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở.

12. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin, quản lý công nghệ thông tin, lưu trữ và bảo mật thông tin, cung cấp thông tin, quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở Ngoại vụ và nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.  

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách của Sở Ngoại vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố; hướng dẫn công tác tài chính, kế toán các đơn vị trực thuộc, kiểm tra quyết toán, duyệt quyết toán các đơn vị cấp dưới và tổng hợp báo cáo tài chính và công khai tài chính thực hiện theo quy định.

14.  Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, chữ ký số, công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan theo quy định; in ấn, sao lục theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở, các phòng thuộc Sở.

15. Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản vật tư, văn phòng phẩm; bảo quản sửa chữa trang thiết bị, phương tiện làm việc; xây dựng cơ bản; phục vụ Lãnh đạo Sở tiếp khách, các cuộc họp sơ kết, tổng kết, học tập, quán triệt nghị quyết tại cơ quan; thực hiện công tác hậu cần phục vụ đoàn vào, đoàn ra và các hội nghị, hội thảo quốc tế và thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh; quản lý, điều động ôtô phục vụ lãnh đạo và công tác cơ quan.

16. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; văn hoá công sở; công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống bão lụt và đầu mối công tác dân vận.

17. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức và người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định cơ quan.

18. Nghiên cứu đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung hoặc cụ thể hoá các văn bản nội bộ phù hợp với công tác quản lý hành chính cơ quan.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

III. BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Biên chế hành chính, số lượng người làm việc được giao cho Văn phòng theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm của Sở Ngoại vụ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Đỗ Phương Thảo

Chánh Văn phòng

thaodp7@danang.gov.vn

3.822174

2

Trần Thị Tố Trinh

Phó Chánh Văn phòng

Kế toán trưởng

trinhttt@danang.gov.vn

3.821878

3

Trần Trọng Minh Khang

Phó Chánh Văn phòng

khangttm@danang.gov.vn

3.810903

4

Lê Thị Kim Anh

Chuyên viên

anhltk@danang.gov.vn

3.821878

5

Nguyễn Thị Kim Liên

Chuyên viên

lienntk2@danang.gov.vn

3.821878

6

Phạm Mỹ Phương

Chuyên viên

phuongpm@danang.gov.vn

 

7

Phạm Thị Hồng Chuyên

Chuyên viên

chuyenpth@danang.gov.vn

3.821878

8

Phan Thị Diễm

Chuyên viên

diempt@danang.gov.vn

3.810903

9

Võ Phước Phúc

Cán sự

phucvp@danang.gov.vn

3.810903

10

Dương Thị Việt Ly

Chuyên viên

lydtv@danang.gov.vn

3.821878

11

Nguyễn Thanh Bình

Lái xe

binhnt2@danang.gov.vn