Phòng Hợp tác Quốc tế
Đăng ngày 01-01-2010 09:53

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Nhà nước trên các lĩnh vực về hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại, công tác đoàn ra, đoàn vào (chuẩn bị nội dung để lãnh đạo thành phố tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài); công tác ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố và Thành uỷ dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Hợp tác quốc tế phụ trách.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc  phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Hợp tác quốc tế phụ trách đã được UBND thành phố và Thành uỷ phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi được giao; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Thảnh uỷ, UBND thành phố, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan theo quy định;

3. Tham mưu cho Thành uỷ về công tác đối ngoại   

a) Định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của thành phố; xây dựng các văn bản chỉ đạo, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Thành uỷ; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Thành uỷ.

b) Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Thành uỷ, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Thành uỷ phê duyệt.

d) Làm cơ quan đầu mối giúp Thành uỷ quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của thành phố; phối hợp hoạt động đối ngoại của Thành uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

4. Công tác hợp tác quốc tế

a) Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của địa phương phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của địa phương với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

c) Làm đầu mối quan hệ của UBND thành phố với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

5. Công tác kinh tế đối ngoại

a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trinh hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Làm đầu mối quan hệ của UBND thành phối với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương ở nước ngoài.

6. Công tác ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế

a) Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế tại địa phương.

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thoả thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế tại địa phương.

7. Công tác đoàn ra, đoàn vào

a) Chuẩn bị nội dung để lãnh đạo thành phố tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài.

b) Tổ chức đón tiếp các đoàn vào về hợp tác, đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài theo phân công.

8. Thực hiện tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc lĩnh vực phụ trách.

9. Đề xuất, chủ trì, đầu mối phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

III. BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Biên chế hành chính, số lượng người làm việc giao cho Phòng Hợp tác quốc tế theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm của Sở Ngoại vụ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. Danh ba

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Hồ Hoài Hà

Trưởng phòng

hahh@danang.gov.vn

3.817097

2

Trần Thị Phương Nga

Chuyên viên

ngattp@danang.gov.vn

3.817097

3

Nguyễn Thị Phương Huyền

Chuyên viên

huyenntp@danang.gov.vn

3.817097

4

Nguyễn Lê Nguyên Hạnh

Chuyên viên

hanhnln@danang.gov.vn

3.817097

5

Nguyễn Lê Diệu Hằng

Chuyên viên

hangnld@danang.gov.vn

3.817097

6

Hộp mail phòng Hợp tác quốc tế

international.danang@danang.gov.vn