Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
Đăng ngày 01-01-2010 09:53

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước tại thành phố về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, công tác phi chính phủ nước ngoài  và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố và Thành uỷ dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài phụ trách.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài phụ trách đã được UBND thành phố và Thành uỷ phê duyệt; thông tin, tuyên truyền.

3. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

a) Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại địa phương theo quy định.

b) Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương. Kiểm tra, đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài và cho phép người nước ngoài vào làm việc tại thành phố.

c) Kiểm tra, tổng hợp, đề nghị chứng nhận lãnh sự, tại địa phương theo uỷ quyền của Bộ Ngoại giao; xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC); công tác tìm kiếm quân nhân mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).

4. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố;

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong việc làm, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại thành phố.

c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại thành phố với UBND thành phố, Thành uỷ và Bộ Ngoại giao theo quy định.

5. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương (đoàn vào).

b) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố (theo phân công); làm đầu mối liên hệ Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo phân công theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Thành uỷ và UBND thành phố.

c) Chủ trì, phối hợp đón tiếp các đoàn vào về hợp tác an ninh quốc phòng, viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc lĩnh vực phụ trách. Thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc lãnh đạo thành phố tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Thành uỷ và UBND thành phố.

6. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo, quốc tế

a) Thực hiện quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

b) Thực hiện tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thẩm định kế hoạch, nội dung các tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

7. Công tác phi chính phủ nước ngoài

a) Làm cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Uỷ ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

b) Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

d) Là cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của thành phố.

7. Công tác nhân quyền

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai về công tác nhân quyền theo phân công của Ban Chỉ đạo nhân quyền thành phố (nếu có).

b) Chủ trì, phối hợp đón tiếp các đoàn vào liên quan đến lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

8. Công tác khen thưởng đối ngoại

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xét và đề nghị UBND thành phố khen thưởng cho các đối tượng là tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài và Người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích, có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương theo quy định.

9. Đề xuất, chủ trì, đầu mối phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

III. BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Biên chế hành chính, số lượng người làm việc giao cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm của Sở Ngoại vụ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

IV. Danh bạ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Trần Thị Thùy Dung

Phó Trưởng phòng

dungttt1@danang.gov.vn

3.822253

2

Hồ Tấn Trọng

Phó Trưởng phòng

tronght@danang.gov.vn

3.822253

3

Vũ Thị Việt Thư

Chuyên viên

thuvtv@danang.gov.vn

3.822253

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhnth7@danang.gov.vn

3.822253

5

Nguyễn Hồng Linh

Chuyên viên

linhnh@danang.gov.vn

3.822253

6

Đặng Cao Kỳ

Chuyên viên

kydc@danang.gov.vn

3.822253

7

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

tuntc1@danang.gov.vn

3.822253

 

Hộp mail phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

lanhsuvietkieu@danang.gov.vn