Phòng Quản lý biên giới - Lễ tân đối ngoại
Đăng ngày 01-01-2010 09:52

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; lễ tân đối ngoại; tổ chức đoàn vào; công tác thông tin đối ngoại; văn hoá đối ngoại theo quy định và thực hiện một số công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

II. NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình UBND thành phố và Thành uỷ dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, và các đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Quản lý biên giới – Lễ tân đối ngoại phụ trách.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng Quản lý biên giới – Lễ tân đối ngoại phụ trách đã được UBND thành phố và thành uỷ phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi được giao; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Thành uỷ, UBND thành phố, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan theo quy định.

3. Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia

a) Là cơ quan thường trực của UBND thành phố về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biển tại địa phương.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

4. Công tác lễ tân đối ngoại

a) Thực hiện quản lý công tác lễ tân đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước tại thành phố.

b) Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở địa phương; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo thành phố đi thăm và làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố hoặc quá cảnh tại địa phương; tổ chức các hoạt động lễ tân khánh tiết đối ngoại thành phố và đối với các cơ quan Tổng lãnh sự quán đóng trên địa bàn thành phố.

5. Tổ chức đón tiếp các đoàn vào: Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố theo phân công (từ cấp Phó Tỉnh trưởng và Tổng lãnh sự trở lên).

6. Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố theo phân công.   

7. Công tác văn hóa đối ngoại

a) Giúp UBND thành phố trong công tác ngoại giao văn hoá, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hoá trong từng thời kỳ.

b) Làm đầu mối quan hệ của UBND thành phố với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tổ chức các sự kiện văn hoá đối ngoại tại địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hoá của địa phương ở nước ngoài.

8. Công tác thông tin đối ngoại

a) Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND thành phố và Thành uỷ phê duyệt;

b) Cung cấp thông tin của địa phương cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá địa phương ở nước ngoài.

c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND thành phố, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp quản lý, vận hành trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ.

9. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc các lĩnh vực đơn vị phụ trách.

10. Đề xuất, chủ trì, đầu mối phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

III. BIÊN CHẾ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Biên chế hành chính, số lượng người làm việc được giao cho Phòng Quản lý biên giới – Lễ tân đối ngoại theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm của Sở Ngoại vụ trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Phan Thị Đào

Trưởng phòng

daopt1@danang.gov.vn

3.812321

2

Nguyễn Thị Phương Nga

Phó Trưởng phòng

ngantp@danang.gov.vn

3.812321

3

Lê Quang Phúc

Chuyên viên

phuclq@danang.gov.vn

3.812321

4

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

linhnt3@danang.gov.vn

3.812321

5

Ngô Việt Hà

Chuyên viên

hanv@danang.gov.vn

 

6 Trần Thị Thùy Dương Chuyên viên duongttt7@danang.gov.vn  

 

Hộp mail của phòng LT

 

dnprotocol@danang.gov.vn