Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 02-10-2019 09:50

I. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Giúp UBND thành phố làm đầu mối theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến các chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
  2. Tổ chức, triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác đã được ký kết giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavane, Sekong, Attapeu và các địa phương khác của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
  3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND thành phố các vấn đề liên quan đến các chương trình, dự án hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
  4. Thực hiện các dự án từ nguồn vốn khác được UBND thành phố giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
  5. Thực hiện một số chương trình, dự án của Trung ương về hợp tác và hỗ trợ cho các địa phương ở các tỉnh Trung Nam Lào sau khi Chính phủ uỷ quyền cho thành phố Đà Nẵng thực hiện và theo phân công của UBND thành phố.
  6. Tôn trọng Luật pháp của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các cơ quan, tổ chức và nhân dân Lào trong phạm vi của các dự án và theo pháp luật hai nước.
  7. Hỗ trợ các hoạt động dịch thuật, tư vấn đầu tư, thương mại Việt – Lào.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ giao.

 

II Biên chế, số lượng người làm việc

Biên chế hành chính, số lượng người làm việc được giao cho Trung tâm theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

…@danang.gov.vn

Điện thoại

1

Lê Văn Hùng

Giám đốc

hunglv8

3.898.313

2

Đỗ Trung Kiên

Phó Giám đốc

kiendt

3.898.936

3

Phạm Thị Nga

Kế toán trưởng

ngapt11

3.887.335

4

Nguyễn Thị Na

Văn thư

nant

3.887.335

5

Nguyễn Trần Đức Việt

Chuyên viên

vietntd

3.898.319

6

Vũ Đức Toản

Chuyên viên

toanvd

3.898.319

7

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

namnv

3.898.319

8

Lương Trần Hoàng

Chuyên viên

hoanglt1

3.898.319

9

Trương Nguyễn Duy Sơn

Chuyên viên

sontnd

3.898.319

10

Nguyễn Thọ

Lái xe

 

3.887.335

 

Email của đơn vị

 

tthtlaodn

3.887.335