Thông tin liên hệ
Đăng ngày 19-09-2019 00:49
Ông Huỳnh Đức Trường Giám đốc 0236.3825854 truonghd@danang.gov.vn
Bà Lê Thị Thu Hạnh Phó Giám đốc 0236.3889965 hanhltt@danang.gov.vn
Ông Nguyễn Công Tiến Phó Giám đốc 0236.3834267 tiennc@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thúy Anh Phó Giám đốc 0236.3871779 anhnt2@danang.gov.vn
Bà Đỗ Phương Thảo Chánh Văn phòng 0236.3822174 thaodp7@danang.gov.vn
Bà Trần Thị Tố Trinh Phó Chánh Văn phòng 0236.3821878 trinhttt@danang.gov.vn
Bà Đặng Thị Hoài Vân Phó Chánh Thanh tra 0236.3822.188 vandth@danang.gov.vn
Bà Phan Thị Đào Trưởng phòng 0236.3812321 daopt1@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Phương Nga Phó Trưởng phòng 0236.3812321 ngantp@danang.gov.vn
Bà Hồ Hoài Hà Trưởng phòng 0236.3822253 hahh@danang.gov.vn
Ông Hồ Tấn Trọng Phó Trưởng phòng 0236.3822253 tronght@danang.gov.vn
Ông Trần Hiếu Giám đốc 0236.3552345 hieut@danang.gov.vn
Bà Trà Thị Mỹ Dung Phó Giám đốc 02363.3552346 dungttm7@danang.gov.vn
Ông Lê Văn Hùng Giám đốc 0236.3898313 hunglv8@danang.gov.vn
Ông Đỗ Trung Kiên Phó Giám đốc 0236.3898936 kiendt@danang.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Thuy Tú Phó Giám đốc 0236.3898936 tuntt@danang.gov.vn
Bà Ngô Việt Hoài Thương Phó Giám đốc 0236.3889543 thuongnvh@danang.gov.vn