Thông báo về việc phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 07-09-2021 04:04

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong việc tra cứu, thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Ngoại vụ kính thông báo chi tiết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ (gọi tắt là Bộ thủ tục hành chính), cụ thể như sau:

1. Danh mục Bộ thủ tục hành chính gồm 11 (mười một) thủ tục thuộc 02 (hai) lĩnh vực: Công tác lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã TTHC*

Mức độ dịch vụ công trực tuyến

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ

1

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện

2.002352

3

2

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện

2.002353

3

3

Thủ tục cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện

2.002354

3

4

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

2.002312

4

5

Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) thành phố Đà Nẵng

TTHC đặc thù

4

6

Thủ tục trình khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho thành phố Đà Nẵng

TTHC đặc thù

4

7

Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc

TTHC đặc thù

4

8

Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân)

TTHC đặc thù

4

9

Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức)

TTHC đặc thù

4

II. LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

1

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước

1.001308

3

2

Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao

2.000238

3

 

2. Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu

Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu và toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng được đăng tải và cập nhật tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố https://dichvucong.danang.gov.vn; tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” trên trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Ngoại vụ https://fad.danang.gov.vn; và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.  

3. Điểm mới của Bộ thủ tục hành chính

a) Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) (trường hợp đối với doanh nhân), theo đó, bỏ thành phần hồ sơ  “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

b) Bãi bỏ 10 (mười) thủ tục hành chính thuộc 02 (hai) lĩnh vực Công tác lãnh sự và Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Chi tiết các thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Phụ lục II, Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố kèm theo Thông báo này.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng kính thông báo./.  

Download Quyết định số 2691/QĐ-UBND