Xuất bản thông tin

Thủ tục đề nghị chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu

Áp dụng đối với giấy tờ, tài liệu không thuộc diện được chứng nhận lãnh sự nhưng để tạo điều kiện cho giấy tờ, tài liệu đó được chấp nhận sử dụng ở nước ngoài và theo nguyện vọng của người đề nghị...

Thủ tục đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

table.tableStyle .rowStyle td,.one td{padding:8px 5px;border:solid 1px #e1e9f9} Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng...

Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng

table.tableStyle .rowStyle td,.one td{padding:8px 5px;border:solid 1px #e1e9f9} Trình tự thực hiện Trường hợp 1: Áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên...

Thủ tục trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

table.tableStyle .rowStyle td,.one td{padding:8px 5px;border:solid 1px #e1e9f9} Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng...

Thủ tục đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

table.tableStyle .rowStyle td,.one td{padding:8px 5px;border:solid 1px #e1e9f9} Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng...

Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc

table.tableStyle .rowStyle td,.one td{padding:8px 5px;border:solid 1px #e1e9f9} Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn...