Tờ khai, biểu mẫu

1. Đơn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo có quốc tế. (Tải file: word, odt, pdf)
2. Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. (Tải file: word, odt, pdf)