Tờ khai, biểu mẫu

1. Mẫu 01/XNC: Tờ khai đề nghị cấp HCNG, HCCV. (Tải file: word, odt, pdf)
2. Mẫu 02/XNC: Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung HCNG, HCCV. (Tải file: word, odt, pdf)
3. Mẫu 06/XNC: Công văn thông báo mất HCNG, HCCV (cấp trong vòng chưa quá 08 năm). (Tải file: word, odt, pdf)
4. Mẫu thông tin cá nhân (Information Sheet): Mẫu thông tin cá nhân và thông tin chuyến đi bằng tiếng Anh (theo yêu cầu của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh. (Tải file: word, odt, pdf)