Thanh tra Sở

        Xem với cỡ chữ    

THANH TRA

Chức năng

Giúp Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ và công tác phòng, chống tham nhũng, công tác pháp chế, công tác tiếp công dân và một số công tác khác theo phân công của lãnh đạo Sở.

Nhiệm vụ

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phòng chuyên môn, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ

- Thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy đinh của pháp luật

- Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Tham mưu và triển khai công tác pháp chế và công tác tiếp dân tại cơ quan theo quy định

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại liên lạc

1

Đặng Thị Hoài Vân

Phó Chánh Thanh tra

vandth@danang.gov.vn

3.822188

2

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

cuongnv5@danang.gov.vn

3.822188

 

Cập nhật ngày: 01-01-2010
In Quay lại chia sẻ bài viết

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèp' năm 2017

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thông báo các học bổng Israel dành cho cán bộ Việt Nam

Cung cấp thông tin liên quan đến công trình hầm qua sông Hàn

Tuyên truyền tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2017 - 2020 
0 1 6 0 4 4 3 4